Politica de confidentialitate

OPERATOR: S.C. NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L.

Cod fiscal: RO27901654

Număr Registrul General: 45166 din data: 15/11/2018

Responsabil cu protectia datelor: Tufis Ella Elena

ADRESA: Bucuresti, Str. Fizicienilor, nr. 40, bl. 9, sc. 1, ap. 22, biroul nr. 2, Sector 3

E.MAIL: info@nexoinstal.ro

 

 

            S.C. NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. trateaza dreptul la protectia datelor cu caracter personal in raport cu calitatea prin care persoana fizica interactioneaza cu societatea, coroborat cu drepturile fundamentale conform principiului proportionalitatii, respectarea vietii private si de familie, a resedintei si a comunicatiilor, a libertatii de gandire, constiinta si religie, a libertatii de exprimare si informare, si intregului ansamblu de date cu caracter personal in scopul atingerii intereselor legitime si derularii rapoartelor contractuale.

            S.C. NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. garanteaza implementarea controlului cibernetic asupra datelor cu caracter personal precum si securitatea juridica si practica asupra tuturor persoanelor fizice cu care interactioneaza, prin masuri adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea acestora, conform Ghidului intern de implementare GDPR.

            In afara de Operator, unele date cu caracter personal pot fi accesate de terte persoane, din interiorul societatii in scopul indeplinirii raporturilor de serviciu, persoane care se supun Ghidului intern de implementare GDPR, precum si de parti externe atunci cand este necesar si sunt imputernicite in acest sens. Orice persoana interesata poate solicita Operatorului informatii privind persoanele care au acces asupra datelor cu caracter personal, propri.

 

 

  1.                    Metode de prelucrare:

-          Colectare – adecvata, relevanta si limitata strict in scopuri determinate, explicite si legitime, neprelucrabile ulterior intr-un mod incompatibil cu scopurile initiale.

-          Actualizare – in situatia in care este necesar, asigurand un continut exact

-          Pastrare – intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate, pentru o perioada ce nu depaseste necesitatea indeplinirii scopurilor prelucrarii.

            NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. furnizeaza la cerere orice informatie suplimentara pentru a asigura o prelucrare echitabila si transparenta.

 

  1.                 Principii aplicabile:

-          Principiul Legalitatii, corectitudinii si transparentei – datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta in raport cu persoana vizata.

-          Principiul Limitarii scopului - datele cu caracter personal sunt colectate strict compatibil in scopuri specifice, explicite si legitime. Prelucrarea ulterioara a datelor in scopul prevazut de art. 89 al. 1 din Regulament nu se retine a fi incompatibila cu scopurile de prelucrare originale.

-          Principiul Minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate celor necesare in legatura cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

-          Principiul Acuratetei datelor – datele cu caracter personal sunt corecte. Operatorul ia toate masurile pentru a asigura acuratetea datelor. In situatia in care unele date prezinta inacuritati acestea vor fi sterse sau rectificate fara intarziere.

-          Principiul Limitarii stocarii – datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioada direct proportionala cu scopul in favoarea caruia sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi doar in scopurile de arhivare in interes public, scopuri stiintifice si istorice de cercetare sau in scopuri statistice conform art. 89 alin. 1 din Regulament, doar prin punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice specifice.

-          Principiul Integritatii si confidentialitatii – Datele cu caracter personal sunt prelucrate intr-un mod care garanteaza o securitate adecvata, fiind protejate impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii, prin utilizare de masuri tehnice si organizatorice specifice.

-          Principiul Raspunderii – Operatorul este raspunzator si capabil sa demonstreze conformitatea acestor principii.

 

  1.              Legalitatea prelucrarii

In baza art. 6 din Regulamnetul (UE) 2016/679 AL Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a cestor date si de obrogare a Directivei 95/46/CE, in cadrul societatii NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. legalitatea se complineste astfel:

-          Persoanele vizate si-au dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor

-          prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

-          prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a societatii NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L.

-          prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

-          prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public

-          prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societateaNEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. sau de o parte terţă, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile şi libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci când persoana vizata este un copil.

 

  1.              Consimtamantul

            Modalitati de acordare consimtamant:

-          in urma unei cereri transmise, cu continut clar si concis.

-          printr-o acţiune neechivocă care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

-          printr-o declaraţie făcută în scris,in format electronic, sau verbal.

 

            Conditii privind consimtamantul:

-          In cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, societatea NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. este în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale

-          Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru.

-          Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

-          Consimţământul este dat pentru toate scopurile prelucrării dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri

 

  1.                 Drepturile persoanelor vizate

-           Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc iar, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective.

-          Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

-          Dreptul de a fi uitat

Persoana vizata are dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. se va conforma asupra solicitarii.

-          Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obţine restricţionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc în conditiile Regulamentului GDPR.

-          Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

-          Dreptul la opoziţie

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, prelucrarii datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului, din motive legate de situaţia particulară în care se află.

 

  1.              Riscuri

NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L.

-          previne riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, înspecial în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identităţii, pierdere financiară, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizarii sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială;

-          se asigura ca persoanele vizate sa nu poata fi private de drepturile şi libertăţile lor sau impiedicate să-şi exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal;

-          acorda atenţie riscurilor pe care le prezintă prelucrarea datelor, cum ar fi distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilegal, care pot duce în special la prejudicii fizice, materiale sau morale, la evaluarea riscului pentru securitatea datelor cu caracter personal

 

  1.           Incalcarea securitatii datelor

De îndată ce a luat cunoştinţă de producerea unei incalcări a securitatii datelor cu caracter personal, SC NEXO INSTALCONSTRUCT SRL notifica aceasta incalcare Autoritatii de supraveghere în cel mult 72 de ore după ce a luat la cunostinta de existenta acesteia, cu exceptia cazului în care demonstreaza ca incalcarea securitatii prezinta risc pentru drepturile / libertăţile persoanelor.

 

  1.        Masuri tehnice si organizatorice

                        In cadrul NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L.

-          se asigura protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare

-          se adopta politici interne şi se pun în aplicare măsuri care să respecte principiile protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi cel al protecţiei implicite a datelor.

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. si persoana imputernicita de operator si, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în indeplinirea sarcinilor lor.

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal

În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L., informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

Responsabilul cu protecţia datelor

NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L. a declarat in cadrul Autoritatii ca responsabil cu protectia datelor pe Dna. Ella Elena Tufis, pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunoştinţelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum şi pe baza capacitatii de a indeplini sarcinile prevazute in Regulamentul GDPR.

 

  1.              Politica

            Prezenta Politica va fi mentinuta permanent ca informatie documentata, adecvata scopului, adaptata cerintelor de securitate ale activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, comunicata in cadrul organizatiei si disponibila partilor interesate.

 

            Ne mentinem angajamentul permanent pentru imbunatatirea continua a masurilor de securitate a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea cresterii performantei in domeniile:

-          Confidentialitatii

-          Disponibilitatii

-          Integritatii datelor cu caracter personal.

Programează-te acum!

La Nexo ai prioritate!

Lasa-ne informatile tale si te sunam in maxim 60 minute pentru a solutiona cererea in cel mai scurt timp